„ТВОЯТ ЧАС“ – 2017/2018г.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  • „Имало едно време…“

  • „От извора“

  • „Забавна математика“

  • „Четем,пишем,рисуваме“